Wachtwoord vergeten?

No worries! Vul je e-mailadres in en we mailen je de
instructies om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wachtwoord opnieuw instellen
Loading ...
 

Algemene Voorwaarden

Hebben we iets over het hoofd gezien? E-mail of tweet ons en we zullen je een terugkoppeling doen!

Laatste update op 27 april 2018

 

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat je ons Platform gaat gebruiken. Door gebruik te maken van ons Platform, bevestig je dat je deze Voorwaarden accepteert en dat je overeenkomt om hieraan te voldoen, ongeacht of je ervoor kiest om je te registreren bij ons.

Dank je wel voor het gebruiken van Partnie!

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Partnie
  Partnie (“partnie.com”) is de handelsnaam van de besloten vennootschap Online Marketing Plein B.V., gevestigd te Enschede aan de Wethouder Beversstraat 185 (7543 BK), handelend onder Kamer van Koophandel nummer 66107660.

 2. Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

 3. Account
  Het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Partner om gebruik te maken van de Diensten.

 4. Dienst
  De dienstverlening die door Partnie wordt aangeboden door middel van het Platform, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Online Marketing Partners (“Partners”) in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden op gebied van online marketing (doch niet beperkt tot).

 5. Gebruiker
  De natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere manier gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot opdrachtgevers en partners.

 6. Opdracht
  Een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot) wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

 7. Match
  Het resultaat van een semi-automatisch proces waarbij door middel van bepaalde rekenmethodes, die door Partnie zijn ontwikkeld, Opdrachtgevers worden gekoppeld aan Partners waarbij de Partners de mogelijkheid hebben om te verbinden met Opdrachtgevers.

 8. Wishlist-verzoek
  Een uitnodiging die ofwel automatisch ofwel handmatig wordt verstuurd door een Opdrachtgever aan een Partner voor het verrichten van online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot).

 9. Verbind-prijs
  De door de Partner verschuldigde vergoeding voor het verbinden met een opdrachtgever, zoals nader gedefinieerd in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 10. Verbinden
  Verbinden geeft Partners de mogelijkheid om in contact te komen met Opdrachtgevers via het Platform.

 11. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen Partnie en Partner met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

 12. Voorstel
  Een Voorstel van de Partner voor het verrichten van de online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot), zoals nader gedefinieerd in artikel 21.

 13. Opdrachtgever
  De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt via het platform.

 14. Partner
  De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot) in opdracht van een opdrachtgever. Elke Partner wordt gezien als een zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

 15. Platform
  Het door Partnie via de website www.partnie.com of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Partners in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot).

 16. Agency Profiel
  Een pagina op het Platform met onder andere een overzicht van het bedrijfsprofiel, reviews, cases, geschiedenis op Partnie, team en plus pagina’s van de Partner. De opzet van het Agency Profiel en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Partnie gewijzigd worden.

 17. Gebruikersprofiel
  De natuurlijke persoon die een Profiel heeft gecreëerd en daarmee toegang heeft tot het platform middels het invoeren van inloggegevens.

 18. Profielhouder
  De natuurlijke persoon die een Profiel heeft gecreëerd en daarmee toegang heeft tot het platform middels het invoeren van inloggegevens.

 19. Expertises
  Op het Platform kunnen Partners aangeven dat ze over één of meerdere expertises beschikken. Indien een Partner aangeeft dat die over een expertise beschikt, bevestigd de Partner dat die uitgebreide kennis heeft van de expertise, zoals nader gedefinieerd in Artikel 22

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Partnie en de Partner.

 2. Partnie is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Partnie deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Partner. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform of per e-mail. Indien de Partner met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Partner de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Partnie en de Partner zijn overeengekomen.

 4. Partnie wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Partner van de hand.

 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Partner en Partnie, wordt de Partner geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partnie zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Partnie beslist - geheel naar eigen inzicht - met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

 2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Partner niet kwalificeert als een consument.

4. Dienstverlening

 1. Partnie biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Partnie heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

 2. Partnie is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

 3. Partnie heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform zoals, onder andere, in Reviews, Opdrachten, Cases, Profiel, Plus Pagina’s en Voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Partnie draagt voor de inhoud van Reviews, Cases, Opdrachten, Agency Profielen, Plus Pagina’s en Voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Partnie verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Partners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Partnie stelt.

 4. Partnie biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garantie ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Partnie niet:

  • dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

  • dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

  • dat derden niet het Platform en/of de systemen van Partnie onrechtmatig zullen gebruiken.

5. Onderhoud

 1. Partnie is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Partnie ontstaat. Partnie is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot), zullen zich als Partner registreren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

 2. De Partner garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Partner

  • dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;

  • al houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

  • dat hij en/of zijn Bedrijf ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Partner werkzaam in is;

  • dat hij/zij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Partners die Partnie stelt en die Partnie van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Partner communiceert. Partnie zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Partner communiceren en de Partner een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en

  • dat hij/zij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de opdracht moment geldende huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door Partnie van tijd tot tijd worden aangepast.

 3. Partner zal slechts berichten plaatsen op en het versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht en voor het uitvoeren van online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot) voor een Opdrachtgever. Partner zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

 4. Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reviews, Cases en Voorstellen geeft de Partner toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Partner is ermee bekend dat de positionering van zijn Reviews, Cases, Voorstellen, Profiel en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

 5. De Partner is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Partnie niet zal schaden.

 6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

  • materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

  • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Partnie of derden worden geschonden;

  • materiaal dat naar de mening van Partnie in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

  • een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

  • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

  • materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

 7. Partner zal op geen enkele manier contact opnemen met de Opdrachtgever totdat hij verbindt via het Platform en een Voorstel heeft ingediend. Partner zal niet door het uitwisselen van contactgegevens of op enige andere wijze trachten de betaling van de Verbind-prijs aan Partnie te omzeilen.

 8. Partnie behoudt zich het recht voor de door de Partner opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Partnie behoudt zich tevens het recht voor - doch is daartoe niet verplicht - om Reviews, Opdrachten, Cases, Voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Partner op schadevergoeding.

 9. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Partner komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Partner heeft bevestigd. Een Opdrachtgever bevestigt de overeenkomst op het moment dat hij akkoord is gegaan met een Voorstel en dit via het Platform bevestigd. Partnie is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Partner geen partij. Partnie kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Partners om die werkzaamheden uit te voeren. Partner vrijwaart Partnie jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

 10. Het gebruik van (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Partners worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen - maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

 11. Indien de Partner in strijd handelt met het artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een directe opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Partnie om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Partner te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

7. Reviews en Cases

 1. Een Opdrachtgever is gerechtigd een review toe te voegen aan het Profiel (doch niet beperkt tot) van de Partner door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

 2. De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. Partnie heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Partnie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

 3. Partnie is te allen tijde gerechtigd een review aan te passen en/of te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

 4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen

  • een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

  • een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Partner;

  • een review mag geen links en/of scripts bevatten;

  • een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Partner waarmee Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het verrichten van de online marketing werkzaamheden (doch niet beperkt tot).

 5. Een Partner is gerechtigd om aan elke review een case te koppelen die getoond wordt op een Agency Profiel (waarin de Partner de ruimte heeft om te vertellen over onder andere (doch niet beperkt tot) de uitdaging en het resultaat van de verrichte werkzaamheden.

 6. Alvorens een Case wordt getoond op een Agency Profiel dient de Opdrachtgever middels het Platform te bevestigen dat de Case juist is en gepubliceerd mag worden.

 7. Een Partner is gerechtigd om één keer te reageren op een review van de Opdrachtgever.

8. Privacy

 1. Partnie verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Partnie, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

9. Account en informatieverstrekking door de Partner

 1. Om gebruik te kunnen maken van die Diensten van Partnie dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

 2. Partnie kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Partner. De Partner zal deze informatie op eerste verzoek aan Partnie verstrekken. Verstrekt de Partner de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Partnie, dan heeft Partnie het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

 3. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Partnie de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Partner kan pas Verbinden als Partnie heeft vastgesteld dat de Partner voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

 4. Partnie is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Review, Opdracht, Voorstel of andere informatie door de Partner te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Partner niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Partnie, dat er vermoeden is dat de Partner in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Partner eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

 5. Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Partner verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Partner mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Partner is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Partnie voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van die Dienst is gemaakt.

 6. Partnie is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Partnie en/of haar licentiegevers. Door gegevens naar het Platform te uploaden of te versturen, verleent de Partner Partnie een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze, tenzij anders overeengekomen. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op de betreffende gegevens. In het geval dat Partnie haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkoopt of van de hand doet, behoudt het recht om de aangemaakte Profielen van de profielhouders mede over te dragen.

 2. Het is de Partner niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Partnie, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat de Partner niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partnie, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 3. De Partner garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Reviews, Cases en Voorstellen geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Partner vrijwaart Partnie volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

11. Uitsluiting

 1. Partnie behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

  • de Partner op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

  • de Partner inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

  • Partnie een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Partner zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

  • de Partner een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

  • de Partner een review plaatst over een opdracht die door de Partner zelf is uitgevoerd of indien de Partner zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;

  • de Partner via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het uitvoeren van werkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;

  • de Partner in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

  • de Partner de betaling van de Verbind-prijs op enige wijze tracht te omzeilen;

  • de Partner niet (langer) voldoet aan de door Partnie gestelde kwaliteitseisen; en

  • de Partner medewerkers van Partnie of Opdrachtgevers onheus bejegent door middel van smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

12. Overmacht

 1. Partnie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Partnie gebruikt maakt, hacks en internet storingen.

13. Aansprakelijkheid Partnie

 1. Partnie is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Partner lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Partner redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Partnie te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Partnie wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 2. De totale aansprakelijkheid van Partnie bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Partner aan Partnie voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 1000 (duizend) euro.

 3. Iedere aansprakelijkheid van Partnie voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Partnie niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Partner die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of Diensten.

 4. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Partnie die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van Partnie of haar senior management.

14. Verwijzingen

 1. Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Partnie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

15. Beveiligingen

 1. Partnie spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Partnie legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

16. Melding van inbreuk

 1. Reviews, Cases, Opdrachten en Voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

 2. Indien een Partner van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Partnie melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Partner op te geven gegevens zal Partnie de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Partnie voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Partner zal Partnie op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Partnie worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Partner Partnie voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Partnie lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

17. Duur en beëindiging Overeenkomsten van onbepaalde duur

 1. Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen Partnie en Partner wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 2. De Overeenkomst kan door de Partner op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@partnie.com met het onderwerp ‘Verwijdering Account’. Indien Partnie een opzegproces ter beschikking stelt via het Account, kan opzegging tevens via die weg plaatsvinden.

 3. Partnie heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Partnie zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

 4. Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Partnie het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

 5. De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Partnie.

18. Duur en beëindiging Overeenkomsten van bepaalde duur

 1. De Overeenkomst tussen Partnie en de Partner wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) maand of 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van de initiële periode, tenzij Partnie ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Partner de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 2 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

 2. De Overeenkomst kan door de Partner, als deze is ingelogd via “Mijn account”, online worden opgezegd telkens tegen het einde van de geldende looptijd. De Partner moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces via zijn account. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk op de laatste dag van de dan geldende looptijd door Partnie ontvangen te zijn.

 3. Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft Partnie het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Partnie.

19. Tarieven en vergoedingen

 1. De Partner is Partnie een vergoeding (de “Verbind-prijs”) verschuldigd indien hij verbindt met een Opdrachtgever. De hoogte van de Verbind-prijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde kluswerkzaamheden en kan van tijd tot tijd wijzigen. De hoogte van de Verbind-prijs wordt aan de Partner gecommuniceerd voordat hij via het Platform verbindt met de Opdrachtgever. Door te verbinden stemt de Partner ermee in om de gecommuniceerde Verbind-prijs te betalen.

 2. Partnie hanteert een restitutiebeleid, waaronder de Partner onder omstandigheden een restitutie kan aanvragen van de Verbind-prijs (een “Restitutie”). De Restitutie wordt uitgekeerd in de vorm van een tegoed ter hoogte van de Verbind-prijs, welke (uitsluitend) gebruikt kan worden op het Platform. Partnie bepaalt geheel naar eigen inzicht wanneer er een Restitutie wordt toegekend. Voorwaarde voor het verkrijgen van een Restitutie is dat de Partner de aanvraag tot Restitutie niet later doet dan 1(een) maand na de datum waarop de Partner is Verbonden met de Opdrachtgever. De Restitutie wordt bijgeschreven in het Account van de Partner.

 3. Restituties kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van de Verbind-prijs voor nieuwe opdrachten op het Platform. Restituties zijn geldig voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij het einde van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, komen alle Restituties te vervallen. Restituties worden niet in geld uitgekeerd.

 4. Alle door Partnie vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 5. Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is de Partner naast de Verbind-prijs de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd. De periodiek aan Partnie verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 6. Partnie is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1(een) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform of per e-mail. Indien de Partner niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Partnie volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.1 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Verbind-prijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Partnie gewijzigd worden.

 7. Partnie is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op het Platform ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 6 van dit artikel niet.

20. Betaling

 1. De Verbind-prijs wordt door Partnie in rekening gebracht in de maand volgend op maand waarin de Partner is Verbonden met de Opdrachtgever. Partnie vertrekt in het Account van de Partner een overzicht van de verschuldigde Verbind-prijzen en de beschikbare Restituties.

 2. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de Partner na totstandkoming van de Overeenkomst Partnie te machtigen op de wijze zoals op het Platform vermeld. Indien Partnie op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Partnie gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

 3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Partner de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Partner medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Partner automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Partner is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Partnie, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Partner vanaf dat moment geblokkeerd.

 4. Indien de Partner na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Partnie de vordering ter incasso uit handen geven. De Partner is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

 5. Alle betalingen door de Partner aan Partnie worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Partnie, ongeacht enige andere aanduiding van de Partner.

 6. Enig beroep door de Partner op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

21. Voorstel

 1. Een Voorstel is een aanbod van de Partner tot het sluiten van een overeenkomst (opgesteld aan de hand van de geplaatste Opdracht van Opdrachtgever op het Platform) met een Opdrachtgever voor het uitvoeren van online marketing (doch niet beperkt tot) werkzaamheden.

 2. Een voorstel dient te bevatten

  • Gegevens van de Partner;

  • Gegevens van de Opdrachtgever;

  • Een beschrijving van de werkzaamheden of een te leveren product;

  • Een prijs. Dit kan een vaste prijs zijn of een verrekenbare prijs (op basis van nacalculatie), eventueel in combinatie met een Abonnement;

  • Indien er sprake is van een Abonnement dient de duur van een abonnement uitdrukkelijk aangegeven te worden;

  • Verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Partner.

 3. Voorstellen van Partnie gelden steeds als voorstellen van de aangesloten Partners.

 4. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen in voorstellen in EURO’s exclusief BTW en andere belastingen en heffingen genoteerd.

 5. Voorstellen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf het moment de Opdrachtgever het Voorstel heeft ontvangen in het Account.

22. Expertises

 1. Een Partner dient uitsluitend een expertise toe te voegen aan zijn Agency Profiel indien hij voldoet aan de volgende waarden:

  • Partner beschikt over uitgebreide kennis en ervaring over de expertise;

  • Er zijn minimaal drie Opdrachtgevers die het werk van de Partner (m.b.t. de expertise) beoordelen met een 8 of hoger (op schaal van 1 tot en met 10).

 2. Partnie kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Partner met betrekking tot de expertise. De Partner zal deze informatie op eerste verzoek aan Partnie verstrekken. Verstrekt de Partner de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Partnie, dan heeft Partnie het recht om de expertise van het Agency Profiel te verwijderen of het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

23. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Partnie en Partner, ieder gebruikt van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Enschede, Nederland.